ARKIV och HISTORIK

– Innehållet på denna sida kommer att byggas ut på sikt –

”Arkiv och Historik” är bl.a. avsett som en komplettering till sidan Presentation av New Cosmic Paradigm, avsnittet  2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden, och belyser främst Martinus’ elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensens roll och arbete.

Nedan följer exempel på material som återger Martinus uttalanden avseende Per Bruus-Jensen och hans arbete m.m. – samt även lite kort historik som bl.a. belyser:
Sigbritt Therner grundare av det första Martinus Centret i Sverige, Kosmos Kursgård i Varnhem och Arnold Therner medgrundare av New Cosmic Paradigm, NCP X-AIONS.
– Bakgrunden till begreppet ”Martinus Kosmologi”.

Martinus och Per Bruus-Jensens Korrespondenskurs och ”X-verket”

På Kungliga Biblioteket i Köpenhamn* finns en inbunden specialutgåva (i två band) av den korrespondenskurs som Per Bruus-Jensen/PBJ skapade på direkt uppdrag av Martinus. Martinus har som uttryck för sitt fulla godkännande personligen signerat materialet och introducerat det (se Martinus text nedan). Korrespondenskursen utvecklades och uppdaterades senare och samlades i bokform »X« — en komplet indføring i Martinus Kosmologi, ”X-værket” i fyra band à ca 450 sidor vardera, vilka sammantaget rymmer en omfattande och systematiserad presentation av den Kosmiska Världsbilden. Se Shop & Bokpresentationer.

*Korrespondenskursen finns i original på ”Småtryckssamlingen” på Kungliga Biblioteket i Köpenhamn. Då materialet är unikt får man endast ta del av det på biblioteket, man är välkommen att ringa och boka tid på telefon +45 3347 4410.

Martinus skrev bl.a. följande som introduktion till Per Bruus-Jensens korrespondenskurs:

Martinus letter regarding korrespondancekursus

Inledningen till ”X-verket” band 1, sid 16-17, innefattar också den introduktion Martinus personligen skrev till nämnda korrespondenskurs vid dess ursprungliga utgivning 1960 – Länk till Martinus text.  

Martinus och Per Bruus-Jensens uppdrag

Nedan följer ett utdrag från NCP X-AIONS sida Presentation av New Cosmic Paradigm, avsnittet ”2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen — Den Kosmiska Världsbilden”, här följt av förtydliganden (*, **) av nämnda utdrag:

På sommaren 1957 kom den då 25-årige Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-) i kontakt med Martinus, vilket blev starten på ett 20-årigt nära samarbete dem emellan. Martinus förstod tidigt PBJ:s analysförmåga och kapacitet, och gav honom redan 1958 det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera och därmed vidareutveckla den intuitiva kunskap Martinus själv förmedlade. För att möjliggöra och optimera detta, intensivundervisade Martinus PBJ under drygt 10 års tid. Undervisning var mycket omfattande och hade oftast formen av frågor och svar mellan elev och lärare. Denna dialog kunde ofta vara ansträngande för båda parter; Martinus, med tillgång till sin intuitiva och för honom självklara kunskap, hade ibland svårt att förstå att något kunde vara oklart. Och inte minst därför kunde det vara svårt för PBJ med sitt behov av systematik, att redogöra för vari det oklara låg, på ett sätt så att Martinus förstod problemet. Men när han väl gjorde det, kom svaret och lösningen oftast direkt. Undervisningen och samtalen berörde även ämnen och områden som Martinus själv inte behandlat i sina böcker m.m, men som väsentligen återfinns i PBJ:s litteratur.

Martinus uttryckte bl.a. följande angående PBJ och hans arbete:

Han spelar en mycket stor roll i min missions och vår gemensamma stora saks framtid. Han är den som absolut räcker högst upp då det gäller att förstå mina kosmiska analyser. Han har kunnat följa mig i alla de analyser jag till dags dato har skapat, likaså har han börjat få intuitiva upplevelser.* 

Det har blivit Pers uppgift att systematisera materialet, för det är ju jag inte så bra på.**

 * Texten är hämtad ur ett brev Martinus skrev till Sigbritt Therner*** daterat ”Tirsdag den 25. August 1964”, delar av nämnda brev återfinns nedan.

** Vid ett besök hos Sigbritt Therner uttryckte Martinus bl.a. nedanstående med stor entusiasm och tillförsikt ang. Pers förmåga och uppgift: ”Det er blevet Pers opgave at systematisere stoffet, for det er jeg jo ikke så god til.”

*** Sigbritt Therner var en av de allra tidigaste pionjärerna gällande Martinus Kosmologi i Sverige. (Mer information om Sigbritt följer nedan.)

Utdrag ur Martinus brev till Sigbritt Therner:

Letter by Martinus to Sigbritt Therner, 1964

Martinus och Per Bruus-Jensen – Sigbritt Therner och Kosmos Kursgård – Arnold Therner och New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Martinus and Sigbritt Therner, Kosmos, Varnhem, October 1964

Martinus and Sigbritt Therner, Kosmos, Varnhem, October 1964 (Photo Per Bruus-Jensen)

Som framgår av denna hemsida var Sigbritt Therner (1915 – 2009) en av de allra första att introducera Martinus Kosmologi i Sverige, en verklig pionjär på många sätt. Hon grundade också det första Martinus Centret i Sverige; Kosmos Kursgård eller Feriehem i Varnhem 1951, som senare invigdes av Martinus den 19 juni 1965 (foton nedan).

Martinus and Sigbritt Therner

Martinus and Sigbritt Therner

Sigbritt Therner fick också tidigt nära kontakt med Per Bruus-Jensen som var Martinus elev och samarbetspartner under åtskilliga år. Sigbritt visade genom åren stort engagemang för Per och hans omfattande arbeten utifrån den uppgift Martinus tilldelat honom, nämligen att precisera, systematisera och konkretisera den intuitiva kunskap som Martinus förmedlade, i uppdraget ingick även att möta naturvetenskapen och verka för utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. Detta inspirerade tidigt också Arnold Therner (1947-2018) en av grundarna av och projektledarna i NCP X-AIONS – New Cosmic Paradigm with Advanced Institute of Ontological Principles and New Science.
Bakgrunden till och syftet med NCP X-AIONS är att fortsätta Per Bruus-Jensens arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med Per Bruus-Jensen som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS. Mer information ”Om NCP X-AIONS”.

Det ska i sammanhanget betonas att NCP X-AIONS är helt fristående och oberoende, och även att Stiftelsen Kosmos Varnhem som Sigbritt grundade lever vidare, men numera med en något annan inriktning än den Sigbritt initierade.

Martinus & Sigbritt Therner, January 1965, The foundation Kosmos Varnhem
The Cosmological Flag, Martinus Center - Kosmos feriehem / Center Varnhem, Sweden, June 1965
Kosmos Center Varnhem, inauguration by Martinus on June 19, 1965
Martinus talks at Kosmos Varhem on June 20, 1965 (the day after inauguration)

Vi vill också gärna nämna följande som Per Bruus-Jensen berättat att han burit med sig i sitt hjärta under alla år, nämligen Martinus ord till honom efter en intern födelsedagsfest (för Martinus) i föredragssalen på Martinus Institut, Köpenhamn 1975. Martinus var mycket svag efter en operation, han drog Per åt sidan och sa mycket rörd:

Det skal du vide Per, at uanset hvad du i fremtiden vil lave for min sag, har det på forhånd min velsignelse. 

Vidare; Per berättar här lite kort om elevtiden hos Martinus mm: ”Lidt om elevtiden … 

Vi hänvisar i övrigt också till PBJ:s bok ”SOL & MÅNE” som bl.a. speglar den undervisning PBJ fick av Martinus under drygt ett decennium. Boken förmedlar dessutom många intressanta detaljer av historiskt värde.

”Martinus Kosmologi

Per Bruus-Jensen berättar här om bakgrunden till benämningen ”Martinus Kosmologi”:

”Martinus hade bland annat gett mig uppgiften att utarbeta en korrespondenskurs som systematiskt beskrev den Kosmiska Världsbild han själv förmedlade. Den aktuella kursen ligger också till grund för mitt huvudverk i 4 band, ”X” – En komplet indføring i Martinus Kosmologi; X-værket.
Det var 1959 i samband med lanseringen av min korrespondenskurs som vi – inte minst Martinus själv – insåg att uttrycket ”Andlig Vetenskap” (vilket Martinus hitintills använt) nog kunde verka allt för underligt, provocerande och kanske skrämmande för många. Som alternativ föreslog jag därför benämningen ”Martinus Kosmologi”. Detta utifrån ”kosmologi” med betydelsen läran, vetenskapen om Kosmos – det ordnade världsalltet, och som därmed passar perfekt för den kosmologiskt omfattande världsbild Martinus framlägger. Martinus blev genast positiv till namnet och beslutade samtidigt, att Institutet på Mariendalsvej (i Köpenhamn) omgående skulle byta namn från ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut” till enbart ”Martinus Institut”. Vidare fann han det mycket viktigt att Institutets tidskrift (som vid denna tidpunkt var i form av ett kontakt- och nyhetsbrev) skulle återuppstå under namnet ”KOSMOS.”

Se också ”I Martinus & Per Bruus-Jensens Fotspår” – Besök på Martinus Institut, Eremitagesletten …