– En Ny Verklighetsförståelse –

DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN inklusive GrundEnergiTeorin – GET

– En kort Introduktion –The Mystery of Life NCP X-AIONS

Den Kosmiska Världsbilden presenterar en djupgående lösning till ”The Hard Problem of Consciousness and Reality”.

Trots att naturvetenskapen har skapat grunden för vårt moderna teknologiska samhälle, kan den inte förklara vad den fysiska världen i grunden består av och vad den egentligen är. Fysikerna antar att den totala energin i universum består av ca 70% s.k. mörk energi, 25% s.k. mörk materia och den av oss kända materien utgör endast ca 5% – med andra ord: universum består till 95% av något för oss okänt … Detsamma gäller medvetandet, traditionell vetenskap vet inte vad det är. Detta innebär att både vår yttre värld och vår inre värld faktiskt är ett mysterium.
Den Kosmiska Världsbilden inkluderande GrundEnergiTeorin – GET (The Fundamental Energy Theory – FET) innefattar en helt ny verklighetsbeskrivning som ger logiska och konsistenta svar på nämnda grundläggande frågeställningar.

Ett Nytt Koncept: Kvalitativa Vakuumenergier – Grundenergier

GrundEnergiTeorin/ GET tar oss till det fysikerna benämner vakuumfältet/nollpunktsfältet (the zero-point field) det s.k. ”tomrummet” och beskriver de oerhört subtila vakuumenergier/nollpunktsenergier eller ”Grundenergier” som finns där. Enligt GET finns det sex olika grundenergier och de har var sina specifika egenskaper, kvalitéer – vilket är ett helt nytt koncept! Dessa subtila kvalitativa grundenergier har även olika styrkor, relativ genomslagskraft och effekter, och de bygger upp allt i Livet och Tillvaron från den massivaste fysiska materia till det mest subtila som existerar, vårt eget medvetandeliv inkluderat tankar, känslor, minnen m.m.

En del av GrundEnergiTeorin fokuserar primärt på två av grundenergierna, Expansionsenergin och Kontraktionsenergin och hur de underbygger och konstituerar hela den fysiska världen, de övriga fyra grundenergierna är också involverade men i betydligt mindre grad. Expansionsenergin och kontraktionsenergin har helt motsatta kvalitéer och egenskaper. Precis som deras namn säger är expansionsenergin expanderande och kontraktionsenergin kontraherande, detta innebär att det råder ett inbördes spänningsförhållande mellan dem. GET hävdar att interaktionen och spänningen mellan dessa två energier konstituerar det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Teorin beskriver och förklarar den gåtfulla mörka energin och mörka materien, hur partiklar skapas ur nollpunktsfältet/vakuumfältet, vilket vidare belyser fenomenet massa (Higgs fältet/Higgs partiklar), ”det krökta rummet”, mekanismerna bakom gravitation och mycket mer. GET uppfyller även alla kriterier för vad man inom fysiken benämner ”Teorin om Allt”.

* Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att förstå vår fysiska värld, inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen, elektromagnetismen, den starka resp. svaga kärnkraften till ”Teorin om Allt”, men hittills utan framgång. GET visar en modell som helt utan motsättning förenar de fyra naturkrafterna och därmed faktiskt ger oss ”Teorin om Allt”.

Ett av de helt nya och mycket viktiga koncepten som presenteras i den Kosmiska Världsbilden och GET är att vakuumfältet/nollpunktsfältet innehåller sex specifika kvalitativa energier s.k. ”Grundenerier”, vilka bygger upp Allt i Livet och Tillvaron inkluderande vårt eget medvetande, inbegripet tankar, känslor, minnen etc. Två av dessa subtila grundenergier har kvalitativt motsatta egenskaper och ger upphov till hela den fysiska världen. Sammantaget, detta utgör en helt Ny Verklighetsförståelse.

En Större Verklighet

Genom de principer som den Kosmiska Världsbilden och GET beskriver blir det tydligt att naturvetenskapen har nått en gräns för mätningar i ett ”avståndsuniversum” och att man börjar röra sig in i ett ”tillståndsuniversum” (non-local). Detta beskriver de facto övergången från ett fysiskt ”avståndsuniversum” till ett parafysiskt ”tillståndsuniversum”. Kvantvakuumet är således det första mötet med denna övergång och representerar ingången till nämnda tillståndsvärldar/dimensioner utanför tid och rum. Och här i detta gränsfält närmar vi oss förståelsen av både den fysiska och parafysiska världen och hur dessa världar är sammanlänkade med varandra. De är inte bara sammanlänkade utan utvecklas ständigt i en evig, förnyande evolutionär spiral – det hela handlar i grunden om en medvetandeevolution.

Martinus Kosmologi och GrundEnergiTeorin

GrundEnergiTeorin – GET baseras på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi. GET presenteras i boken ”Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin” av Leif Pettersson, publicerad av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS 2012.

Presentationer av GrundEnergiTeorin framlagda av NCP X-AIONS vid The International TSC Conference  2012 – THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS  – UNIVERSITY OF ARIZONA:

* The Fundamental Energy Theory (FET): Six Specific Qualitative Vacuum Energies That Constitute Our Physical World And Everything That Exists – A New Paradigm (No 1)
* The Fundamental Energy Theory – FET (Specific Qualitative Vacuum Energies) And The Theory Of Everything – A New Understanding Of Reality (No 2)  

Abstract (No 1)  —  Abstract (No 2)  —  Images & Text (No 1 & 2)

Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi
Martinus och Per Bruus-Jensen

Martinus Thomsen (1890-1981) skriver in sig i en lång tradition av mystiker* och intuitionsfilosofer som hävdar att de via sitt eget inre har en intuitionsbaserad insikt om vad världen och medvetandet är, och därmed en mer eller mindre övergripande kunskap om hur livet och tillvaron är konstruerad. Det speciella med Martinus arbete är att det presenterar en mycket logisk och omfattande verklighetsbeskrivning, som möjliggör för läsaren att tillägna sig förståelsen av världsalltet som ett medvetet, evigt och oändligt Kosmos som fungerar via lagbundenhet och eviga principer – en ny och djupare förståelse av Livet och Verkligheten. Se gärna Presentation av New Cosmic Paradigm avsnittet ”Universell kunskap genom tiden” .

* Mystiker av grekiska ”mystés”, d.v.s. någon som har sitt vetande inifrån sig själv, från sitt eget inre, oberoende av skolning etc. Mystiker har existerat i alla tider och i alla kulturer, de hävdar bl.a. att universum – ja, hela världsalltet – är en levande organism med livsupplevelse och medvetande och att det är en mening med livet.

Martinus växte upp under enkla förhållanden på norra Jylland i Danmark. Han beskrev sig själv som en obeläst man, skolundervisningen han fick som barn var begränsad till några timmar per vecka under 5år. Senare arbetade han som mejerist under några år. På våren 1921 prövade han att meditera och i samband med meditation fick han helt oväntat flera intuitionsbaserade upplevelser och han beskrev att han nådde ett utvidgat medvetandetillstånd baserat på något som han kom att benämna ”kosmiskt medvetande”. Under sin livstid presenterade Martinus en ny världsbild ”Martinus Kosmologi” i texter och symboler. Hans arbete innefattar logiska, mycket omfattande och detaljerade analyser och förklaringar av Livet och Tillvaron med dess grundläggande lagenliga principer i ett medvetet Kosmos.

Under 1958 gav Martinus sin elev och senare medarbetare Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-) uppdraget att systematisera och koppla sin intuitiva kunskap till modern vetenskap och undervisade PBJ dagligen under ett drygt decennium i detta syfte. PBJ har sedan ägnat hela sitt liv åt att systematisera, precisera och utveckla Martinus djupa och extensiva intuitiva kunskap samt bygga broar till olika områden inom naturvetenskap – och härmed har den gamla visdoms- och kunskapstraditionen blivit presenterad på ett nytt, omfattande och detaljerat sätt som svarar på den moderna vetenskapens stora frågeställningar och till mänsklighetens behov av en ny världsbild och verklighetsförståelse. Vi möter en Större Verklighet.

Läs mer om Martinus och Per Bruus-Jensen på sidorna Presentation av New Cosmic Paradigm och Arkiv och Historik, samt boken SOL & MÅNE där PBJ berättar om undervisningstiden hos Martinus mm.

Per Bruus-Jensen ger en systematisk detaljbeskrivning av den Kosmiska Världsbilden och dess fundament: ”X” – En komplet indføring i Martinus Kosmologi (”X-verket”), 4 band ca 2000 sidor samt Eksistens og Udødelighed – Om Erkendelseslæren i Martinus Kosmologi, 2 band ca 600 sidor. Sistnämnda verk innefattar också en mycket kvalificerad uppgörelse med den neo-darwinistiska evolutionsteorin och presenterar som alternativ Martinus utvecklingslära, enligt vilken evolutionen är ett medvetet projekt – detta ämne kompletteras i en ny fristående bok med titeln Projekt Liv (2012). För mer information om böckerna se SHOP & BOKPresentationer.

Martinus Dyrehaven DK 1960

Martinus 1960, Dyrehaven, Copenhagen, DK

X-verket av Per Bruus Jensen

X – En komplet indføring i Martinus Kosmologi
”X-Verket” band 1-4, PBJ

Per Bruus-Jensen, 2010

Per Bruus-Jensen 2010

Paradigmskifte

Sammantaget innefattar den kosmiska verklighetsbeskrivningen ett paradigmskifte; från en materialistisk, mekanistisk världsbild enligt vilken slumpen och tillfälligheterna styr – till en verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet, Kosmos är oändligt och levande, och där livet i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är och odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos.

Koncentrat ur den Kosmiska Världsbilden

Nedan följer en mycket kort översikt som summariskt beskriver några av fundamenten i den Kosmiska Världsbilden.

– Energi och Materia. Beskriver hur partiklar och materia skapas ur nollpunktfältet av grundenergierna och att partiklar faktiskt är identiska med dessa energier om än i kondenserad form. Med andra ord: partiklar är förtätad energi. Einsteins berömda formel E = mc² utvecklas till X2 = mc² och energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt.

– Vår Evighetsnatur; bl.a. hur vi Överlever ”Döden”. Mycket kortfattat uttryckt möjliggörs detta genom att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/ struktur. Vi får en redogörelse för hur denna parafysiska kropp är uppbyggd och fungerar. Exempelvis beskrivs de s.k. talangkärnorna, vilka bl.a. möjliggör att vi tar med oss egenskaper, förmågor och färdigheter från liv till liv, (vilket utgör en absolut förutsättning för vår utveckling). Här kan poängteras att nämnda talangkärnor i hög grad är relevanta inom området epigenetik, då dessa utövar direkt inflytande på DNA-spiralens gener. Vidare belyses också hur livet fortsätter i en parafysisk tillvaro/existenssfär efter den fysiska döden och händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation.  ”Döden är Livets största överraskning” – Martinus

– Medvetande, Upplevelse, Perception, Qualia – Vad Medvetande är och hur Livsupplevelse går till, inkluderande en lösning på ”the Hard Problem of Consciousness” (hur och varför vi upplever, den subjektiva fenomenvärlden, ”qualia-problematiken”). Bl.a. belyses de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, minnas, tänka, känna etc. – ja, för hela vårt medvetandeliv. Nämnda parafysiska strukturer utgör ett organiskt system som existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och har en helt avgörande betydelse för individens odödlighet och eviga evolutionsprocess.

– Vad vårt ”Jag” och vår ”Själ” är, och hur den överordnade ”motorn” och drivkraften bakom människans hela mentala aktivitet är beskaffad och fungerar, och därmed presenteras också en grundläggande förklaringsmodell för den mänskliga psykologin som helhet.

– Hur vi kan påverka vårt Liv, vår Framtid, vårt ”Öde”. Belyser den s.k. fria viljan och dess samspel med tillvarons lagbundenhet (principer och naturlagar). Vi får förståelse för och insikt om de verkliga sammanhangen mellan orsak och verkan, handlingar och konsekvenser.

– Hur vi utvecklas genom en Spiralformad Evolution. Livet påvisas som evigt och formar sig för allt levande som en rytmisk kropps- och medvetandeevolution i form av ett expanderande spiralkretslopp som successivt leder utvecklingen mot allt högre livsformer. Beskriver de sex kosmiska existensplanen/ dimensionerna som allt levande på ständigt nya sätt ”vandrar” igenom i nämnda eviga utvecklingsprocess. Det hela handlar i grunden om en medvetandeevolution.

– Hur vi alla är Odödliga Livsenheter i en Alltomfattande Enhet, en Livshelhet; ett multidimensionellt, evigt, oändligt Multiversum, ett alltomfattande, levande och medvetet Kosmos … ”Nonduality”, vi är ”alla en” (allt fler människor har spontana ”kosmiska glimtar” och s.k. enhetsupplevelser), komplementariteten helhet/ enhet – dualititet/ separation (wholeness/ oneness – duality/ separation) och strukturen för ”sammanlänkning/ sammankoppling” (”the Structure of Entanglement”) beskrivs och förklaras.

– X-Strukturen; den Grundläggande Strukturen för Verkligheten, Livet och Medvetandet. Den grundläggande initiala verkligheten är i sin basala natur Något immateriellt där tomhet och stillhet råder. (Då denna primära grundform är okänd för människan, valde den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen att uttrycka detta samt livet och verklighetens natur och struktur med bokstaven X.) X-strukturen utgör själva urgrunden för Verkligheten, Livet och Medvetandet – Ja, för allt som existerar. Denna fundamentala s.k. X-struktur är i princip densamma för allt liv på alla nivåer inklusive det oändliga Kosmos – och aktiverar och transformerar tomheten och stillheten till energi, kraft, rörelse, materia och livsupplevelse/ medvetande.
Existensens urdomän ”X0” är en alltomfattande omanifesterad värld av tomhet och stillhet; en värld som innehar en oändlig potential av skaparmöjligheter, konstant aktiverande en odelbar, integrerad triplementär (treenig) funktionsprincip ”X” representerad av tre funktionsaspekter (de tre olika operationella rollerna):

X1 – det skapande och upplevande Något (subjektet/”Jaget”) – tomhet, stillhet
X2 – detta Någots skapar- och upplevelseförmåga – energi (de kvalitativa kosmiska grundenergierna)
X3 – det skapade och upplevda, d.v.s. resultatet av interaktionen mellan subjektet (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerat av rörelse inkluderande den materiella illusionen som objektiv verklighet (X3 obj.) å ena sidan, samt av upplevelsen av denna objektiva verklighet som subjektiv verklighet ”qualia”/medvetande (X3 subj.) å andra sidan. X3 = energiomsättning: X3 obj. = rörelse, X3 subj. = upplevelse av rörelse, qualia.

X-Strukturen påvisar också de sju extremt subtila kvalitativa ”grundenergierna” (elementarenergier) med sina specifika egenskaper. Allt i tillvaron är uppbyggt av nämnda grundenergier – från det mest subtila, exempelvis vårt medvetandeliv, tankar, känslor, minnen etc., till det mest massiva, exempelvis den fysiska materien, svarta hål m.m. En av grundenergierna, den primära elementarenergin (”moderenergin”) innehar och verkar via en rad så kallade kosmiska skaparprinciper, även benämnda morfogenetiska effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. Vi kan empiriskt konstatera verkningarna av dessa morfogenetiska effektkonstanter bl.a. i form av det vi benämner naturlagar och naturkonstanter med deras oerhört finstämda precision och exakthet etc. Skapelse innebär omsättning av energi och tar sig uttryck i form av rörelse, nämligen de fem universella rörelsearterna: 1.Stamrörelsen (den primära rörelsen, innebär en positionell rörelse ”från A till B”) och de fyra ”avläggarrörelserna” (härledda från stamrörelsen), i vår fysiska värld kända som 2. Rum, 3. Tid, 4. Transformation/ förändring/ förvandling, 5. Materia. Rörelse är livets främsta kännetecken – rörelse är det ultimata uttrycket för liv. Observera att alla rörelser i Kosmos neutraliserar varandra, vilket bekräftar den alltomfattande X0-naturen (tomhet och stillhet).

Läs mer: ONTOLOGY I – X-Strukturen  och ONTOLOGY II – X-Strukturen 

Vi rekommenderar också, inte minst de av våra läsare som är insatta i Martinus Kosmologi, att besöka följande sida “Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” som inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, speciella termer, klassificering, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

Kort om Grundenergierna och de Kosmiska SkaparprincipernaTransformation NCP X-AIONS

Som redan nämnts bygger de subtila kvalitativa grundenergierna upp allt i Livet och Tillvaron från den massivaste fysiska materia till det mest subtila som existerar, vårt eget medvetandeliv inkluderat (tankar, känslor, minnen m.m.). De återfinns alltså i allt och överallt i universum, både i vår yttre värld och i vår inre värld. För att illustrera grundenergiernas olika kvalitéer, egenskaper, styrkor och genomslagskraft gav Martinus dem olika signaturfärger och tal, vilka han genomgående använder i sina symboler. (Martinus har skapat ett speciellt symbolverk Den Eviga Världsbilden i 6 band för att åskådliggöra den Kosmiska Världsbilden.) Det ska betonas att grundenergierna aldrig förekommer renodlade var för sig, utan de uppträder alltid tillsammans i olika kombinationer. (Detta ämnesområde benämner Martinus ”Kosmisk Kemi”.)

Nedan följer en sammanfattande presentation av de 7 grundenergierna enligt följande: Energins namn – signaturfärg – jämförelsetal illustrerande relativ styrka och genomslagskraft – mycket kort beskrivning av energins egenskaper samt några exempel där den beskrivna energin dominerar, (se också tabell ”The Basic Energies – Overview”).

De sju kvalitativa Grundenergierna: 

Moderenergi (violett, 420) – den primära energin: 1. Genererar, kontrollerar och koordinerar de övriga sex grundenergierna även benämnda arbetsenergier. 2. Innehar och verkar via ett antal så kallade Kosmiska Skaparprinciper även benämnda Morphogenetiska Effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten.
Kompletterande information om Moderenergin följer nedan.

Instinktenergi (röd, 20): Automatik, automatisering, autonomi, automatfunktioner, tropismer, vanor, vanemönster, rutiner, virtuositet, traditionalism, ritualer, trosförmåga och även fanatism och dogmatism.

Tyngdenergi/Expansionsenergi (orange, 40) – även benämnd ”action-energy”: Expansion, dynamik, ”action”, handlingskraft, manifestation, utåtriktad aktivitet, explosion, acceleration, värme, huvudkomponent i fysisk materia, ”massa-funktion”*; huvudansvarig för det vi benämner massa samt Higgsfältet. I medvetandet kommer expansionsenergin/tyngdenergin emotionellt till uttryck som aggressivitet, hänsynslöshet, egoism, destruktiva och även dräpande aktiviteter.

Tyngdenergins/expansionsenergins motsatta egenskaper innehas av:

Känsloenergi/Kontraktionsenergi (gul, 60) – även benämnd ”perception-energy”: Kontraktion, perception, förnimmelse, reception, registrering och reglering av dynamik, inåtriktad och mottagande aktivitet, implosion, retardation, kyla, kondenserande effekt, ”gravitations-funktion”*. I medvetandet kommer känsloenergin/kontraktionsenergin emotionellt till uttryck som känslighet, empati, altruism, livgivande och kärleksfulla aktiviteter.

* Kompletterade information avseende Tyngdenergin/ Expansionsenergin och Känsloenergin/ Kontraktionsenergin: Interaktionen och spänningen mellan dessa två antagonistiska energier konstituerar grunden för det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Helt kort: den dynamiska expansionsenergin utgör (under inflytande av kontraktionsenergin) huvudkomponent i fysisk materia och är därmed också ansvarig för det vi definierar som massa och Higgsfältet. Fysisk materia genereras av expansionsenergi (”massa-funktion”) som kondenserats av kontraktionsenergi (”gravitations-funktion”). Se gärna ”Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin GET”.

Intelligensenergi (grön, 80): Analys, logik, förnuft, rationalitet, effektivitet ändamålsenlighet, igenkännande/identifikation, reflexion, kalkylering, förutseende, föreställningsförmåga.

Intuitionsenergi (blå, 120): Syntes, kvintessens, omedelbar förståelse och vetskap, genomskådande, omedelbar insikt, klarsyn, genialiskt design- och idéskapande, fulländad kreativitet.

Minnesenergi (ljus indigo, 100) – även benämnd ”minnes- och salighetsenergi”: Ackumulation, bevarande, arkivering, fixering, tillbakablickande, ihågkommande. Minnesenergin är dominerande i upplevelser av intensivt behag, njutning och lycka som baseras på det Martinus benämner ”guldkopior”; kosmiskt kemiskt bearbetade och förädlade sektioner av ackumulerade erfarenheter/upplevelser/minnen.

Som framgår ovan har Moderenergin primär status och fungerar som exponent för och källa till de övriga 6 grundenergierna (arbetsenergierna) genom att dessa potentiellt existerar som anlag i moderenergin och på kosmiskt-kemiskt vis efter behov kan ”utväxlas” och regleras av moderenergin. Samtidigt är moderenergin också garant för den kosmiska världsordningen (Kosmos ändamålsenliga funktion), då denna enligt Martinus är ett resultat av de s.k. kosmiska skaparprinciperna, vilka existerar i moderenergin och kännetecknar denna. Per Bruus-Jensen förklarar:

Att moderenergin rent faktiskt sitter inne med detta både omfattande och genomgripande inflytande beror på, att den som skaparförmåga/X2 betraktad, både holistiskt och fullständigt automatiskt, verkar i överensstämmelse med ett särskilt ”program”. Mer exakt ett särskilt effekt-program. Och väl att märka inte något slumpartat program, utan precis det program, vilket som absolut enda möjlighet, tillåter transformation av immateriell verklighet till illusionistisk, materiell verklighet, och i detta sammanhang spelar de kosmiska skaparprinciperna rollen som särskilda morfogenetiska effekt-konstanter.
I praktiken fungerar summan av kosmiska skaparprinciper på moderenergins vägnar som en serie morfogenetiska och därmed formskapande effektkonstanter. Och sett ur denna synvinkel ligger det nära till hands att uppkalla varje enskild skaparprincip efter den särskilda effekt den åstadkommer, vilket även är det tillvägagångssätt Martinus har valt. Det ska tilläggas, att den kosmiska världsordningen i praktiken vilar på långt fler skaparprincipers verksamhet, än som omnämns här.

Kosmiska Skaparprinciper, några av de viktigaste:

Polprincipen – effekt: alla polära tillstånd, t.ex. plus/minus, nord/syd, hankön/honkön, sändning/mottagning av energi etc.

Kontrastprincipen – effekt: alla kontraster och motsatsförhållanden, t.ex. dag/natt, ljus/mörker, svart/vitt, surt/sött, gott/ont, vackert/fult, glädje/sorg etc., (utan kontrast ingen upplevelse).

Perspektivprincipen – effekt: alla perspektiviska effekter däribland proportioner, dimensioner, storleksförhållanden, graderingar, betydenheter, hierarkiska system m.m.

Rörelseprincipen – effekt: alla rörelseformer – de fem universella rörelsearterna: 1. Stamrörelsen (den primära rörelsen, innebär en positionell rörelse ”från A till B”) och de fyra ”avläggarrörelserna” (härledda från stamrörelsen), vilka vi benämner: 2. Rum, 3. Tid, 4. Transformation/ förändring/förvandling, 5. Materia.

Kretsloppsprincipen – effekt: alla former av kretslopp – alla rörelser sker i kretslopp, alla rörelsetyper i Kosmos formar en cirkelbana (se tillägg exempel på ”subprinciper” nedan).

Tillägg subprinciper:
– Reinkarnationsprincipen är en närliggande princip till Kretsloppsprincipen. Under perioder av vår eviga evolutionsprocess lever vi växelvis i en fysisk värld och i en parafysisk värld, under dessa perioder är reinkarnation en nödvändighet. Reinkarnationsprincipen fungerar bl.a. som ”livsförnyare” (utbyte och förnyelse av fysiska kroppar) i den fysiska världen/ tillvaron, och är viktig för oss i vår utveckling mot högre livsformer.
– Lagen för rörelse, all rörelse går i kretslopp. I absolut mening finns inte den raka eller räta linjen, då den alltid utgör en del av ett kretslopp. Hela världsalltets rörelseformer befinner sig i cirkelbanor. Om energierna inte var bundna i kretslopp, skulle det varken finnas livsupplevelse, medvetande, öde eller organismer, (Martinus symbol no 15).
– Karmalagen, allt, både positivt och negativt, vi ”sänder ut” (fysiska handlingar, tankar, känslor mm) kommer förr eller senare tillbaka till oss. Energierna återkommer alltid i en eller annan form till sitt upphov.

Livsenhetsprincipen/ Materia- och Livsenhetsprincipen – effekt: uppdelning av helheten och strukturering av energi i enheter/”kvantar”, (organisering i livsenheter) t.ex: partiklar, celler, organ, organismer, planeter, solar, galaxer. Livet organiserar sig som ”liv inuti liv”, och därmed i gemensam interaktion och ömsesidigt beroende. Alla levande varelser är odödliga “livsenheter” i det oändliga, multidimensionella och alltomfattande Kosmos.
Martinus illustrerar livsenhetsprincipen symbol nr 7, inledande resumé: ”Världsalltet, Kosmos är en oändlig enhet; ett alltomfattande levande väsen som består av alla existerande levande väsen. Dessa är organiserade som Liv inuti Liv. Det vill säga att varje väsen både är ett makroväsen som ger livsrum åt mikroväsen – och ett mikroväsen som får livsrum av ett större makroväsen. På det sättet är alla levande väsen orubbligt livsbetingande för varandra.”
Livsenhetsprincipen är ansvarig för den manifesterade verklighetens fraktala natur, dess uppdelning i enheter av alla former, inklusive levande varelsers organismer. Med andra ord betyder detta att det levande Kosmos på det manifesterade planet, har delat upp och strukturerat sig i levande enheter; tre-eniga ”livskvantar” dvs. levande varelser. Komplementariteten helhet/enhet och dualitet/separation, samt ”the Structure of Entanglement” (strukturen för ”sammanlänkning”) beror primärt på livsenhetsprincipen.

Talangkärneprincipen – effekt: ackumulering av erfarenheter och egenskaper i stabila lagringsenheter s.k. talangkärnor. Talangkärnornas huvudfunktion är att lagra och ackumulera alla våra upplevelser, erfarenheter, egenskaper och andra färdigheter så att vi kan återanvända och utveckla dem, och ta med oss dem från liv till liv. Talangkärnorna utgör en absolut förutsättning för alla livsformers utveckling och evolutionsprocess. Kort uttryckt kan en talangkärna beskrivas som ett organiskt, parafysiskt kraftcenter som inkluderar alla erfarenheter ett levande väsen har förvärvat inom vissa områden under sin eviga existens. Alla dessa erfarenheter och kunskap är transformerade till kodifierade vibrationsmönster som innehåller de ”data” eller ”program” som respektive talangkärna ”administrerar”. Talangkärnorna har stor betydelse för perceptionsprocessen och skapandet av qualia, livsupplevelse. En speciell typ av talangkärnor bildar ett personligt ”förnimmelsearkiv” där alla våra tidigare upplevelser finns lagrade. Informationen som finns ackumulerad i dessa talangkärnor ger resonans till nya inkommande objektiva impulser och påverkar hur vi transformerar, tolkar och reagerar på stimuli, dvs transformation av objektiv verklighet till personlig subjektiv verklighet (the Reality-Consciousness Transformation Process, X-RCT Process). Speciella s.k. organtalangkärnor innehåller information för skapandet och utvecklandet av organismer. Organtalangkärnorna är avgörande för hur allt liv tar sin form, växer och utvecklas på sitt specifika sätt (avfärdande den traditionella teorin om att alla utvecklings och komplexa formskapande processer enbart är genetiskt programmerade). De primära utvecklings och formskapande processerna med all dess underliggande information finns ackumulerade i organtalangkärnorna och aktiveras på den parafysiska nivån.

Tillägg: Talangkärneprincipen är också i hög grad relevant inom området epigenetik, då den via de genererade talangkärnorna har direkt inflytande på DNA-spiralens gener. Nämligen på det sätt, att talangkärnorna ”uppifrån” definierar och framtvingar nya geners framträdande i DNA-spiralen, vilken i detta sammanhang kan ses som ett neutralt ”keyboard” som talangkärnorna kan ”spela på” och härmed medverka till att bestämma ”musiken”; dvs. det faktiska evolutionsförloppet. Talangkärneprincipen bidrar även till att förklara de s.k. ”sprången” i evolutionen, representerade av nya arters relativt plötsliga framträdande och likaledes utdöda arters återkomst i evolutionen som nya arter i nya utvecklingsbanor via utnyttjandet av den stora ansamlingen av talangkärnor de i överflöd har med sig från deras tidigare existens (ämnet är beskrivet ingående av Per Bruus-Jensen bl.a. i boken ”Projekt Liv”  som belyser den Kosmiska Evolutionen).

Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen – effekt: alla former av utveckling (ex.vis fysisk, biologisk, psykisk, emotionell, intellektuell), beskydd, föräldraskap, vård och omsorg, ledarskap, guidning, undervisning, skola och utbildningssystem, etc., principen innebär också ett övergripande beskydd och ansvar för all form av utveckling i större perspektiv inklusive evolutionen. Martinus benämner denna princip ”Världsåterlösningsprincipen” och även ”Föräldraprincipen”, NCP X-AIONS, Therner & Löth använder begreppet ”Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen”.

Mer information om X-strukturen, Grundenergierna och Skaparprinciperna finns bl.a. på sidan ONTOLOGY II – X-Strukturen.

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Den Kosmiska Världsbilden i Vardagen

Enligt Martinus analyser är det en mening med allt som sker, men för att inse detta, måste man betrakta utvecklingen ur ett långt större perspektiv, än vad mänskligheten hittills har förmått. Genom Martinus Kosmologi tränar man sig att se tillvaron utifrån ett evighetsperspektiv och när man förmår att omsätta detta till handlingar i vardagen börjar man också att leva efter analyserna, genom att försöka vara till nytta och glädje för sina medmänniskor och allt liv på Jorden.

Det ska betonas att Martinus Kosmologi i högsta grad är praktiskt tillämpbar och något som vi kan använda oss av i våra dagliga liv. Utifrån den Kosmiska Världsbildens perspektiv får alla livsenheter och deras liv i högsta grad en ytterst meningsfull betydelse både på det individuella planet och för helheten.

Den Kosmiska Världsbilden ger logiska konsistenta förklaringar om hur livet och tillvaron är uppbyggd och fungerar – och i takt med att vi förstår detta, kommer vi att utvecklas i humanitet och omsorg om allt liv och omsätta detta i handlingar. För framtidens människor blir detta det enda sättet att leva ett meningsfullt liv på, och projektet har redan påbörjats och är något som vi var och en medvetet kan välja att delta i.

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS
presenterar
Den Kosmiska Världsbilden En Ny Verklighetsförståelse

New Cosmic Paradigm, Advanced Institute of Ontological Principles and New Science – NCP X-AIONS är en ideell och helt fristående organisation (se OM NCP X-AIONS). NCP X-AIONS representerar den Kosmiska Världsbilden och den gren* av Martinus Kosmologi som presenterar ontologiska principer och ny vetenskap med fokus på de stora frågeställningarna om Livet, Medvetandet och Verkligheten och svarar till behovet av en ny världsbild och en djupare förståelse av livet och verkligheten – ”möter” naturvetenskapen och verkar för utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur samt NCP X-AIONS the X-Research Project som fokuserar på och arbetar med ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden, ”the Ontology of the Cosmic Worldview”.
Ett viktigt tillskott inom området är Leif Petterssons bok Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin GET, publicerad av NCP X-AIONS.
*Information om ”De Två Grenarna”.

För mer information se SHOP & BOKpresentationer där Per Bruus-Jensens samtliga titlar presenteras. Översättning av PBJ:s böcker till svenska av engelska pågår.

Martinus’ omfattande litteratur finns bl.a. tillgänglig via Martinus Instituts web-bokhandel www.martinus.dk